Säätiön hyvä hallinto (2015)

Säätiön hyvä hallinto on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan laatima suositus siitä, miten hyvin hoidettu säätiö toimii. Säätiökentän itsesääntelyohjeeksi kirjoitettu opas on päivitetty vastaamaan 1.12.2015 voimaan astuvaa uutta säätiölakia. Säätiön hyvä hallinto esittää säätiöiden hyvän hallintotavan periaatteet tiiviisti ja käytännönläheisesti. Se on helppolukuinen tietopaketti kenelle tahansa säätiöistä kiinnostuneelle. Opas käsittelee säätiön toimintaa ja taloutta, taloushallintoa ja tilinpäätöstä, viestintää ja valvontaa, vaikuttavuutta ja vuosikelloa, varainhoitoa ja velkarahoitusta, palkkioita ja apurahojen myöntämisiä verotustakaan unohtamatta. Painettua julkaisua voi tilata Neuvottelukunnan toimistosta. Jäsenille julkaisu on maksuton, muille julkaisun hinta on 10 € + toimituskulut.


Säätiön hyvä tiedonhallintatapa

Euroopan unionin uutta tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa 25. toukokuuta 2018 alkaen. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan laatima Säätiön hyvä tiedonhallintatapa auttaa säätiöitä toimimaan avoimesti ja läpinäkyvästi uutta tietosuojasääntelyä noudattaen. Oppaassa annetaan käytännön ohjeita ja suosituksia tilanteisiin, joissa tietosuoja-asetus on otettava huomioon. Opas julkistetaan ensi vaiheessa vain verkkoversiona ja sitä päivitään sen mukaan, kun asetuksen käytännön soveltamisesta ja kansallisesta lainsäädännöstä tulee uutta tietoa.


Esimerkkejä lähipiiriin liittyvistä menettelytavoista säätiön johdolle ja tilintarkastajille

Säätiön johdon täytyy tuntea lähipiiritoimiin liittyvät vastuut ja vaatimukset sekä ymmärtää tilintarkastajan rooli ja velvoitteet. Tämä lähipiiriohje antaa esimerkkejä siitä, kuinka säätiöt voivat raportoida lähipiiritoimistaan säätiölain velvoittamalla ja hyvän hallintokäytännön mukaisella tavalla. Esimerkkien tarkoitus on tukea säätiöitä näiden tarkastellessa omia lähipiiriprosessejaan ja laatiessa lähipiiriohjeitaan.


Esimerkkejä säätiön hallituksen (itse)arviointia varten

Tämä opas on tarkoitettu avuksi ja inspiraatioksi säätiöiden hallituksille ja muulle johdolle niiden suunnitellessa ja toteuttaessa toimintansa arviointia. Hallituksen toiminnan (itse)arviointi on vapaaehtoista mutta suositeltavaa. Hallituksen työn arviointi tukee säätiön tarkoituksen toteuttamista, kun hallitus voi hyödyntää tuloksia toimintatapojensa kehittämisessä ja yhteisten tavoitteiden ja toimintakulttuurin selkeyttämisessä.


Hyvä säätiötapa

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta on laatinut kirjallisesti Hyvän säätiötavan, joka ohjaa säätiöiden toimintaa ja hyvää hallintoa. Ohje on tarkoitettu erityisesti Neuvottelukunnan jäsenkunnalle, mutta myös muut säätiöt ja yhdistykset voivat hyödyntää sitä toiminnassaan. Hyvä säätiötapa käsittelee säätiön hyvää hallintoa, apurahoja ja palkintoja, viestintää, hallintoa, varainhoitoa sekä yhteistyötä säätiöiden ja niiden sidosryhmien kesken. Hyvä säätiötapa neuvoo, miten hyvä säätiö toimii.


Esimerkkejä tieteen apurahakäytännöistä säätiöille

Säätiöillä on omat periaatteensa ja ohjeensa siitä, miten ja millä ehdoilla apurahoja haetaan ja myönnetään. Opas esittelee tiedettä rahoittavien säätiöiden ja rahastojen apurahoihin liittyviä käytäntöjä ja malleja. Yleiskuvan saaminen ja esimerkit voivat olla erityisen hyödyllisiä uusille tai vasta apurahojen jakamista aloittaville säätiöille. Mm. apurahojen hakuaikoja ja -ohjeita, suuruutta ja seurantaa sekä tietosuojaa ja tiedottamista koskevat esimerkit voivat olla hyödyksi myös jo toimintatapansa vakiinnuttaneille säätiöille oman toiminnan kehittämisessä.


Vaikuttava säätiö!

Vaikuttavuusarviointioppaan tarkoitus on herättää säätiön toiminnassa mukana olevia pohtimaan, millaisia tuloksia säätiöissä tavoitellaan ja miten näiden tavoitteiden toteutumista, säätiön vaikutuksia ja vaikuttavuutta voidaan arvioida. Tiiviillä oppaalla on tarkoitus inspiroida ajattelua ja tarjota työkaluja. Säätiöiden hallitukset voivat pitää vaikuttavuuden arviointia keinona oman osaamisensa kehittämiseen: arvioinnin tulokset kertovat, mikä säätiössä toimii ja mikä voisi toimia paremmin.


Apurahatutkijan aseman parantaminen - Suositukset sitoumusperustaiseen tutkimusrahoitukseen

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta esittää ohjeistuksellaan toimenpiteitä, joiden avulla parannetaan apurahansaajan asemaa sekä tutkijanuran, säätiöiden ja apurahojen arvostusta. Oheisten suositusten tarkoitus on auttaa säätiöitä tavoittamaan nämä päämäärät ja selventää järjestelmää eri osapuolille. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta suosittaa säätiöitä ottamaan tässä annetut ohjeet käyttöön vuonna 2014 alkavissa apurahahauissaan.


Säätiön kestävä varainkäyttö

Säätiön hallitus on vastuussa säätiön toiminnasta. Tämä merkitsee ennen kaikkea vastuuta säätiön tarkoituksen toteuttamisesta ja omaisuuden hoidosta. Säätiötoiminnan periaatteena on käyttää säätiön voimavarat mahdollisimman hyvin tarkoituksen toteuttamiseen. Pitkälle tulevaisuuteen ulottuva toiminta edellyttää, että varainkäyttö ei saa johtaa säätiön varojen pysyvään vähenemiseen, mutta ei myöskään omaisuuden arvon itsetarkoitukselliseen kasvattamiseen esimerkiksi liian varovaisen jakopolitiikan vuoksi. Tämän tasapainon löytäminen on säätiön kestävän varainkäytön tavoite. Painettua julkaisua voi tilata Neuvottelukunnan toimistosta. Neuvottelukunnan jäsenille julkaisu on maksuton, muille hinta on 5€/kpl + toimituskulut.