SARANA | 26.8.2016

Tilintarkastaja säätiössä

SARANA | 26.8.2016

Kari Lydman

Asiantuntijakatsauksemme kertoo uudistuneesta tilintarkastuksesta kaiken, mitä säätiön ja yhdistyksen johdossa olevien tulisi tietää.

Uusi tilintarkastuslaki 1141/2015 tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja lisää muutoksia on luvassa valiokuntakäsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä 70/2016. Myös tilintarkastajajärjestelmä on uudistunut, ja tilintarkastusvalvonta siirtyi PRH:lle. Säätiöiden tilintarkastuksesta on säädöksiä tilintarkastuslain ohella myös säätiölaissa 487/2015. Seuraavassa on esitetty tilintarkastuksesta se, mitä kaikkien säätiön johdossa ja vastuutehtävissä olevien tulisi tietää.

Kaikissa säätiöissä on oltava hallitus ja tilintarkastaja, ja kaikissa säätiöissä on toimitettava tilintarkastus, myös aivan pienimmissä.

Tilintarkastajan on oltava joko KHT-, HT- tai JHT-tilintarkastaja. Säätiöissä toiminnantarkastus- tai muu vastaava ns. maallikkotarkastusmenettely ei ole mahdollinen.

Tilintarkastaja ei ole vastuussa siitä, että tilinpäätös on oikein tai siitä, että hallinto täyttää lain vaatimukset. Nämä asiat ovat säätiön hallituksen vastuulla. Tilintarkastaja on vastuussa siitä, että hän on suorittanut tilintarkastuksen hyvää tilintarkastustapaa noudattaen.

Säätiölain erityiset tilintarkastussäädökset

Hallituksen on valittava säätiölle yksi tai useampi tilintarkastaja, jollei säännössä muuta määrätä tilintarkastajan valitsijasta. Jos säätiössä on hallintoneuvosto, hallintoneuvoston on valittava säätiölle yksi tai useampi tilintarkastaja, jollei säännöissä muuta määrätä tilintarkastajan valitsijasta. Yksi tilintarkastaja siis riittää ja kannattaa pohtia, onko olemassa erityisiä syitä valita useampia tilintarkastajia.

Säätiössä voidaan valita yksi tai useampi varatilintarkastaja, vaikka siihen ei olisi velvollisuutta. Varatilintarkastajan valintaan sovelletaan tilintarkastuslain lisäksi mitä tilintarkastajan valinnasta säädetään säätiölaissa.

 • jos säätiölle on valittu vain yksi tilintarkastaja eikä tämä ole tilintarkastusyhteisö, on valittava ainakin yksi varatilintarkastaja.
 • mitä tilintarkastuslaissa ja säätiölaissa säädetään tilintarkastajasta, sovelletaan vastaavasti varatilintarkastajaan (tilintarkastuksen sisältö, rekisteröinti, ammattieettiset periaatteet, kelpoisuus, esteellisyys, riippumattomuus, salassapito, ammattitaidon ylläpito, valvonta ja sen seuraamukset ym.)

Jos säätiössä on hallintoneuvosto, se valitsee tilintarkastajat ja päättää tilintarkastajien palkkioista. Tilintarkastajalle tilintarkastuksesta maksettava palkkio ei saa määräytyä tavalla, joka voi vaarantaa tilintarkastajan riippumattomuuden.

Tilintarkastaja valitaan suorittamaan yhden tilikauden tilintarkastus, jollei säännöissä määrätä pidemmästä tai toistaiseksi jatkuvasta toimikaudesta. Tehtävä päättyy, kun tarkastettavaa tilikautta koskeva tilinpäätös on vahvistettu hallintoneuvostossa. Jos säätiöllä ei ole hallintoneuvostoa tai hallintoneuvoston tehtävänä ei ole vahvistaa tilinpäätöstä, päättyy tilintarkastajan tehtävä, kun tilintarkastuskertomus on annettu, jollei säännöissä määrätä toisin tai tilintarkastajaa valittaessa päätetä toisin.

 • tilintarkastaja on valittava jokaiselle tilikaudelle aina erikseen, jos säännöt eivät anna muuta mahdollisuutta
 • säätiön ja sen tilintarkastajan on hyvän (tilintarkastus)tavan mukaista sopia tilintarkastuksen käytännön pelisäännöistä toimeksiantosopimuksessa (toimeksiantokirje)

Säätiön tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla enintään 7 vuotta. Tilintarkastaja voi edellä mainitun enimmäisajan jälkeen osallistua uudelleen säätiön tilintarkastukseen aikaisintaan neljän vuoden kuluttua tilintarkastustehtävän päättymisestä. Jos tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö, edellä tässä pykälässä säädettyä ei sovelleta yhteisöön, vaan ainoastaan päävastuulliseen tilintarkastajaan.

 • siirtymäsäännösten mukaan säätiön (päävastuullisen) tilintarkastajan ensimmäinen toimikausi päättyy 2016, kun lasketaan toimikausien yhteenlasketun keston enimmäismäärää – riippumatta tilintarkastajan toimikausien määrästä ennen vuotta 2016 katsotaan, että (peräkkäisten) toimikausien enimmäismäärästä on kulunut vuonna 2016 vasta yksi toimikausi

Säätiön tilintarkastus on toimitettava 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

 • lainsäädännössä ei ole määrätty, milloin säätiön (hallituksen) on laadittava, allekirjoitettava ja käsiteltävä viimeksi päättyneen tilikauden tilinpäätös ja toimintakertomus
 • säännöissä voi olla määräyksiä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittelemistä koskevista aikarajoista
 • kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksen on laadittava (so. allekirjoitettava) 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä
 • verolainsäädännön mukaan veroilmoitus1 on annettava 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä
 • säätiölain mukaan, jos tilinpäätöksen vahvistamisesta päätetään säätiön toimielimen kokouksessa, tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen tätä kokousta
 • tilintarkastuslaissa säädetään, että tilintarkastuskertomus on luovutettava säätiön hallitukselle tai vastaavalle toimielimelle viimeistään 2 viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös on esitettävä vahvistettavaksi
 • säätiölaki määrää, että säätiön on ilmoitettava tilinpäätös tase-erittelyineen, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus (vuosiselvitys) rekisteröitäviksi rekisteriviranomaiselle 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä

Tilintarkastuslaissa säädetyn lisäksi tilintarkastuskertomuksessa on oltava lausunto siitä, 

 • onko säätiön tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa annettu säätiön toiminnasta tilikaudella tiedot, jotka ovat olennaisia säätiön tarkoitusta ja toimintamuotoja koskevien sääntömääräysten noudattamisen arvioimiseksi, ja 
 • onko säätiön toimielinten jäsenille säätiön ja sen tytäryhteisön ja -säätiön suorittamia palkkioita ja korvauksia pidettävä tavanomaisina.

Säätiölain mukaan säätiön lähipiiriin kuuluvat muun muassa säätiön perustaja ja säätiössä määräysvaltaa käyttävä ihminen, yhteisö ja säätiö sekä näiden tai säätiön tytäryhteisö ja -säätiö sekä säätiön ja em. yhteisön ja säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsen ja varajäsen, toimitusjohtaja ja tämän sijainen, vastuunalainen yhtiömies ja tilintarkastaja. Säätiön hallinnon tulee perehtyä säätiölain 1:8 §:n lähipiirisäännöksiin.

Säätiölaki katsoo, että tilintarkastajaa tarvitaan myös silloin, kun säätiö

 • perustetaan
 • tulee vähävaraiseksi2
 • haluaa muuttua määräaikaiseksi
 • haluaa purkautua
 • haluaa sulautua
 • määrätään selvitystilaan

Tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuudesta säädetään tilintarkastuslaissa.

Säätiön valvonta

Rekisteriviranomaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada seuraavilta henkilöiltä kaikki niiden hallussa olevat säätiötä koskevat sellaiset tiedot, jotka ovat tarpeen rekisteriviranomaiselle laissa säädetyn valvontatehtävän hoitamiseksi:

 • säätiön tilintarkastajalta;
 • säätiössä kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettua määräysvaltaa käyttävän tilintarkastajalta;
 • säätiön kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n mukaisessa määräysvallassa olevan tilintarkastajalta

Rekisteriviranomaisella on lisäksi salassapitosäännösten estämättä oikeus saada em. henkilöiltä tarkastettavakseen asiakirjat ja tallenteet, jotka sisältävät em. kohdassa tarkoitettuja tietoja.

Rekisteriviranomainen voi käyttää säätiön valvonnan kannalta tarpeellisen, erityistä asiantuntemusta vaativan asian selvittämiseksi tai erityisen tarkastuksen suorittamiseksi tilintarkastajaa tai muuta ulkopuolista asiantuntijaa.

Tilintarkastajan oikeus antaa tietoja rekisteriviranomaiselle

Säätiön tilintarkastaja voi ilmoittaa rekisteriviranomaiselle säätiötä koskevasta seikasta tai päätöksestä, jonka hän on saanut tietoonsa tehtäväänsä suorittaessaan. Tilintarkastaja voi myös toimittaa rekisteriviranomaiselle jäljennöksen tilintarkastuslaissa tarkoitetusta tilintarkastuspöytäkirjasta. Vilpittömässä mielessä toimineelle tilintarkastajalle ei aiheudu vastuuta näistä toimenpiteistä mahdollisesti aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta.

Jää nähtäväksi, millaiseksi hyvä tilintarkastustapa muotoutuu tällaisessa ilmoittamisessa ja toimittamisessa. Lain sanamuodon mukaan tilintarkastajalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa tai toimittaa mitään rekisteriviranomaiselle.

Palkkioista säätiölaissa

Testamentin toimeenpanijalla on oikeus saada tehtävän hoitamisesta kohtuullinen palkkio ja korvaus kuluistaan.

Hallituksen jäsenelle voidaan maksaa tavanomainen palkkio ja korvaus säätiön hyväksi tehdystä työstä, jollei maksamista ole rajoitettu säännöissä. Sama koskee säätiön hallituksen jäsenelle myös säätiön konserniyhtiöstä tai -säätiöstä maksettavaa palkkiota ja muuta korvausta.

Hallintoneuvosto päättää omista palkkioistaan sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

Tilintarkastuskertomuksessa on oltava lausunto siitä, onko säätiön toimielinten jäsenille säätiön ja sen tytäryhteisön ja -säätiön suorittamia palkkioita ja korvauksia pidettävä tavanomaisina.

Rekisteriviranomainen voi sopia valvonnassa käyttämänsä asiantuntijan kanssa tämän palkkiosta. Palkkion tulee vastata alan yleistä palkkiotasoa. Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastuksesta maksettava palkkio ei saa määräytyä tavalla, joka voi vaarantaa tilintarkastajan riippumattomuuden.

Ajatuksia palkkioista edellä mainitun perusteella:

 • jos säännöissä tai muutoin määrätään, että hallituksen (ja/tai hallintoneuvoston) jäsenille ei makseta tehtävästään palkkiota, määräystä voidaan pitää perusteena kieltäytyä jäsenyydestä ottaen huomioon jäsenyyden vastuullisuuden ja sen mukaisen ajankäyttövelvoitteen
 • palkkion tavanomaisuutta voi olla vaikeampi arvioida kuin sitä, että palkkio on kohtuuttoman suuri
 • kohtuullisuus viitannee lähinnä siihen, että palkkio tai korvaus ei ole liian suuri; siksi tilintarkastajan on voinut olla helpompi ottaa kantaa palkkion kohtuullisuuteen verrattuna nykytilanteeseen, jossa hänen pitää lausua palkkioiden ja korvausten tavanomaisuudesta
 • korvaus tehdystä työstä ja kustannusten korvaaminen ovat eri asioita kuin palkkio toimielimen jäsenyydestä mutta korvausten tulee olla tavanomaisia
 • tilintarkastus- ja muista asiantuntijatehtävistä tulisi maksaa alan yleistä tasoa vastaava palkkio ja korvaus

Tilintarkastuslaista
KHT-, HT- tai JHT-tilintarkastaja

Tilintarkastuslaissa tarkoitetaan tilintarkastajalla KHT-, HT- tai JHT-tilintarkastajaksi hyväksyttyä luonnollista henkilöä tai tilintarkastusyhteisöksi hyväksyttyä yhteisöä (esim. KHT-yhteisöä).

Vähintään yhden tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai KHT-tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja, jos säätiössä (tai konsernin emosäätiössä konserniluvuin) päättyneellä tilikaudella täyttyy vähintään kaksi seuraavista edellytyksistä: 1) taseen loppusumma ylittää 25 000 000 euroa; 2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 50 000 000 euroa; tai 3) säätiön palveluksessa on keskimäärin yli 300 henkilöä.

Tilintarkastajan eroaminen

Säätiön hallitus (tai hallintoneuvosto, jos säätiössä on sellainen) voi erottaa tilintarkastajan kesken toimikauden. Tilintarkastajan erottamiseen kesken toimikauden on oltava perusteltu syy. Jos tilintarkastaja erotetaan kesken toimikauden, sen, joka on erottanut tilintarkastajan, on annettava Tilintarkastusvalvonnalle selvitys erottamisesta ja sen syistä. Tilintarkastaja voi erota toimestaan kesken toimikauden ilmoittamalla siitä säätiölle. Tilintarkastajan on ilmoitettava ero rekisteröitäväksi kahden viikon kuluessa siitä, kun hän teki ilmoituksen. Lisäksi tilintarkastajan on annettava Tilintarkastusvalvonnalle selvitys eroamisesta ja esitettävä sille perusteltu syy.

 • säätiön toimesta kesken tilintarkastajan toimikauden tapahtuva tilintarkastajan vaihtaminen katsotaan tilintarkastajan erottamiseksi ja (uuden) tilintarkastajan valinnaksi

Jos tilintarkastajan toimi tulee avoimeksi kesken toimikauden tai jos tilintarkastaja menettää kelpoisuutensa sanottuun toimeen, eikä varatilintarkastajaa ole, säätiön hallituksen on huolehdittava siitä, että uusi tilintarkastaja valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tilintarkastajan erotessa, tullessa erotetuksi tai tilintarkastajan toimikauden päättyessä tämän on pyynnöstä annettava seuraavalle tilintarkastajalle tiedot, jotka ovat tarpeen tilintarkastuksen suorittamista varten.

Tilintarkastuksen sisältö

Tilintarkastus käsittää säätiön tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä hallinnon tarkastuksen.

Emosäätiön tilintarkastajan on tarkastettava myös konsernitilinpäätös sekä varmistuttava siitä, että konserniin kuuluvien yritysten tilintarkastajat ovat suorittaneet tilintarkastuksen asianmukaisesti. Tytäryrityksen tilintarkastajaksi on valittava vähintään yksi emosäätiön tilintarkastaja. Edellä sanotusta voidaan poiketa vain perustellusta syystä.

Jos tilinpäätöksen vahvistamisesta päätetään säätiön toimielimen kokouksessa, tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen tätä kokousta.

Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastuskertomuksessa on yksilöitävä sen kohteena oleva tilinpäätös sekä ilmoitettava, mitä tilinpäätössäännöstöä tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu. Tilintarkastuslain mukaan emosäätiössä on annettava erityinen kertomus3 konsernista noudattaen soveltuvin osin tilintarkastuskertomuksesta säädettyä. Tilintarkastuskertomuksessa on oltava lausunto siitä:

 • antavatko tilinpäätös ja toimintakertomus noudatetun tilinpäätössäännöstön mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta; sekä
 • ovatko tilikauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ristiriidattomia.

Em. kaksiosainen lausunto on vakiomuotoinen, ehdollinen tai kielteinen. Jos tilintarkastaja ei voi antaa lausuntoa, tilintarkastajan on ilmoitettava tästä tilintarkastuskertomuksessa.

Säätiölaissa määrätään, että tilintarkastuskertomuksessa on oltava lisäksi lausunto siitä,

 • onko säätiön tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa annettu säätiön toiminnasta tilikaudella tiedot, jotka ovat olennaisia säätiön tarkoitusta ja toimintamuotoja koskevien sääntömääräysten noudattamisen arvioimiseksi, ja
 • onko säätiön toimielinten jäsenille säätiön ja sen tytäryhteisön ja -säätiön suorittamia palkkioita ja korvauksia pidettävä tavanomaisina.

Säätiön tilintarkastuskertomuksen tulee siis sisältää vähintään nämä 2 kaksiosaista lausuntoa. Lisäksi, lain mukaan, tilintarkastuskertomuksessa on annettava tarpeelliset lisätiedot.

Tilintarkastajan on huomautettava tilintarkastuskertomuksessa, jos säätiön hallituksen jäsen, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka toimitusjohtaja on syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus säätiötä kohtaan tai rikkonut säätiötä koskevaa lakia taikka säätiön sääntöjä.

Tilintarkastuskertomusta kutsutaan vakiomuotoiseksi (”puhtaaksi”), kun lausunnot on siinä annettu vakiomuotoisina, lisätietoja ei ole ollut tarve esittää eikä huomautuksia ole ollut tarve antaa.

Tilintarkastuspöytäkirja

Tilintarkastaja voi esittää hallitukselle, hallintoneuvostolle tai toimitusjohtajalle huomautuksia seikoista, joita ei esitetä tilintarkastuskertomuksessa. Tällaiset seikat merkitään pöytäkirjaan. Pöytäkirja on annettava säätiön hallitukselle. Säätiön hallituksen on käsiteltävä pöytäkirja viipymättä ja säilytettävä se luotettavalla tavalla.

 • tilintarkastuspöytäkirjaa voidaan käyttää myös perustelemaan tilintarkastuskertomuksen poikkeamista vakiomuodosta

Tilintarkastuspöytäkirja on säätiön sisäinen asiakirja4. Tilintarkastuspöytäkirjassa voidaan viitata tilintarkastuskertomuksessa lausuttuun mutta tilintarkastuskertomuksessa ei saa viitata annettuun tilintarkastuspöytäkirjaan.

Säätiön velvollisuus avustaa tilintarkastajaa

Säätiön hallituksen ja toimitusjohtajan on varattava tilintarkastajalle tilaisuus toimittaa tarkastus siinä laajuudessa kuin tämä katsoo sen tarpeelliseksi sekä annettava sellaista selvitystä ja apua, jota tilintarkastaja pyytää. Tytäryrityksen yhtiömiehellä, hallituksella ja toimitusjohtajalla tai vastaavalla toimielimellä on sama velvollisuus emosäätiön tilintarkastajaa kohtaan.

Tilintarkastajan läsnäolo säätiön kokouksessa

Tilintarkastajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa säätiön toimielimen kokouksessa, jossa käsitellään hänen tehtäviinsä liittyviä asioita. Tilintarkastajan on oltava kokouksessa läsnä, jos käsiteltävät asiat ovat sellaisia, että hänen läsnäolonsa on tarpeen.

Tilintarkastajan on säätiön hallintoneuvoston pyynnöstä annettava tarkempia tietoja seikoista, jotka voivat vaikuttaa kokouksessa käsiteltävän asian arviointiin. Tietoja ei kuitenkaan saa antaa, jos niiden antaminen aiheuttaisi säätiölle olennaista haittaa.

Hyvän tilintarkastustavan velvoittavuus

Tilintarkastajan on noudatettava hyvää tilintarkastustapaa tilintarkastuslaissa tarkoitettuja tehtäviä suorittaessaan.

Tilintarkastajan on noudatettava säätiön hallintoneuvoston tai hallituksen antamia erityisiä ohjeita, jos ne eivät ole ristiriidassa lain, sääntöjen, hyvän tilintarkastustavan tai ammattieettisten periaatteiden kanssa.

Ammattieettiset periaatteet tarkoittavat, että tilintarkastajan on suoritettava tilintarkastuslaissa tarkoitetut tehtävät ammattitaitoisesti, rehellisesti, objektiivisesti ja huolellisesti yleinen etu huomioon ottaen.

Muutoksia tulossa lähiaikoina

Hallituksen esitys 70/2016 on tätä kirjoitettaessa valiokuntakäsittelyssä. Esitys sisältää merkittäviäkin muutoksia tilintarkastuslainsäädäntöön. Säätiölakiin ehdotettavat muutokset ovat viittausmuutoksia ehdotettuun uudistettuun tilintarkastuslainsäädäntöön. Seuraavassa on esitetty pari esimerkkiä tulevista muutoksista.

Toimintakertomus tilintarkastuksen kohteena poistuu

Esitetään, että toimintakertomus ei ole jatkossa tilintarkastuksen kohde. Ne tilintarkastusvelvolliset, joilla on velvollisuus laatia toimintakertomus, kuten säätiöt, joutuvat kuitenkin edelleen noudattamaan toimintakertomuksen sisällöstä annettuja säännöksiä. Tilintarkastajan tulee varmistua, että säätiön toimintakertomus sisältää ne asiat, jotka säätiölaki edellyttää ja suuryrityskokoisen säätiön toimintakertomus myös ne asiat, jotka kirjanpitolainsäädäntö edellyttää. Tilintarkastajan tarkastustoimenpiteet tulevat yhä kohdistumaan toimintakertomuksiin, mutta ei sillä tarkkuudella kuin itse tilinpäätökseen. Tilintarkastajan tulee kuitenkin varmistaa, että tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tiedot säätiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ovat yhdenmukaisia so. että tiedot eivät ole ristiriitaisia. Esityksessä oletetaan, että toimintakertomusten läpikäymiseen tarvittava aika ei tule olennaisesti vähenemään. Tilintarkastuksen kohteen rajoittamisesta siten, että toimintakertomus poistetaan, ei näin ollen voida arvioida syntyvän kustannussäästöä.

Tilintarkastajan ammattieettisiä periaatteita täsmennetään

Termi ”objektiivinen” on muutettu termiksi ”puolueeton”. Tilintarkastajan ammattiasenteeseen jo kuuluva skeptisyys ehdotetaan mainittavaksi nimenomaisesti ammattieettisiä periaatteita sääntelevässä pykälässä, koska se on keskeisessä asemassa tilintarkastajan suorittaessa tehtäviään. Ammatillisella skeptisyydellä tarkoitetaan sellaista jatkuvaa asennoitumista tehtävään, johon kuuluu kyseenalaistaminen ja tarkkaavaisuus seikoista, jotka saattavat viitata virheestä tai väärinkäytöksestä kuten epärehellisyydestä johtuvaan virheellisyyteen ja yleensä aineiston kriittinen arviointi.

Kirjoittaja KTM, KHT-tilintarkastaja Kari Lydman on erikoistunut säätiöiden ja yhdistysten hyvään hallintoon, raportointiin, tilinpäätökseen ja tilintarkastukseen.

1) Säätiön pitää aina antaa veroilmoitus, jos

 • säätiöllä on verovuonna ollut veronalaista tuloa
 • säätiön omistaman kiinteistön tiedot ovat muuttuneet; ilmoittamisvelvollisuus koskee myös verotuksessa yleishyödyllisinä yhteisöinä pidettäviä säätiöitä
 • säätiö on tilikauden aikana myynyt tai ostanut kiinteistön toiminta on muuttunut edelliseen verovuoteen verrattuna eikä tulojen verovapaudesta ole täyttä varmuutta säätiö on saanut erillisen kehotuksen veroilmoituksen antamiseksi
 • säätiö on saanut postitse tiedotteen veroilmoituksen antamisesta, vaikka yhdistyksellä tai säätiöllä ei vielä aloittamisvuonna olisi ollut varsinaista toimintaa

2) Jos liiketoimintaa harjoittavan säätiön hallitus havaitsee, että säätiön oma pääoma on negatiivinen, hallituksen on viipymättä tehtävä oman pääoman menettämisestä rekisteri-ilmoitus. Oman pääoman menettämistä koskeva rekisterimerkintä voidaan poistaa säätiön tekemän rekisteri-ilmoituksen perusteella, jos säätiöllä on rekisteri-ilmoitukseen liitetystä taseesta ja 2 momentin mukaisesta muusta selvityksestä ilmenevällä tavalla omaa pääomaa jäljellä. Taseen ja muun selvityksen on oltava tilintarkastettuja.

3) Käytännössä emoa ja konsernia koskevat tilintarkastuskertomustiedot esitetään yhdessä ja samassa tilintarkastuskertomuksessa.

4) Säätiölain mukaan tilintarkastajalla on oikeus toimittaa kopio tilintarkastuspöytäkirjasta rekisteriviranomaiselle eli viranomaiselle, joka valvoo säätiöitä. Päätös siitä, käyttääkö tilintarkastaja tätä mahdollisuutta vai ei, voi olla vaikea: se tekee säätiön sisäisestä asiakirjasta, tilintarkastuspöytäkirjasta (rajoitetusti) julkisen ja tilintarkastus, joka on aina perustunut ehdottomaan luottamussuhteeseen tilintarkastajan ja asiakkaan välillä, voi saada särön.

SARANA

Säätiöt ja rahastot ry

Nimemme muuttui: Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta on nyt Säätiöt ja rahastot ry. Uudet verkkosivumme avataan myös pian.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Lähikuvassa Ralf Sunell, 31 säätiötyövuotta

Kahvipöytäkeskustelusta säätiötöihin – näin alkoi nuoren juristin ura Suomen Kulttuurirahaston asiamiehenä. Ralf ”Rafu” Sunellin oppivuodet ovat tarjonneet ainutlaatuisen näkymän säätiötyön ja yhteiskunnan muuttumiseen.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Lähikuvassa Laura Juvonen, 7 säätiötyövuotta

Säätiöt ovat olleet mukana Laura Juvosen elämän käännekohdissa jo ennen kuin rekrytointikonsultti soitti Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön asiamiehen paikasta. Hyvä strategia on parasta, mitä säätiö voi tehdä, Laura Juvonen tiivistää.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Lähikuvassa Jouni Lounasmaa, 15 säätiötyövuotta

Säätiöt ovat kuten muutkin duunit: niiden pariin pitää hakeutua, toteaa Suomen Lääketieteen Säätiön asiamies Jouni Lounasmaa. – Säätiöissä yleistä hyvää voi kuitenkin edistää paremmin ja laaja-alaisemmin kuin monessa muussa paikassa.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Millaista on säätiöyhdistyksen hallituksessa?

Järkeä, sydäntä, idealismia, työtä ja sitoutumista. Kaikkea näitä tarvitaan hallituksemme jäseniltä, jotka ovat elimellinen osa yhdistyksen aivoja, sielua ja selkärankaa.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Puoli vuosisataa

Säätiöiden ja rahastojen oma informaatio on yhä tärkeämpää. Toisena vaihtoehtona – josta on jo saatu esimerkkejä – ovat ulkopuolisten tekemät, puutteelliseen asiantuntemukseen perustuvat selvitykset. Säätiölaitosta koskevat poliittiset ratkaisut tulevat perustumaan näihin selvityksiin, elleivät säätiöt ja rahastot huolehdi asiallisten tietojen antamisesta itsestään.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Fotosynteesi voi olla avain ihmiskunnan kiperimpään kysymykseen

Miltä näyttää tulevaisuus ilman öljyä, kivihiiltä ja maakaasua? Vastaus voi löytyä pari miljardia vuotta vanhasta luonnonilmiöstä, jota molekyylibiologi, akateemikko Eva-Mari Aro tutkii. Suomalainen Tiedeakatemia palkitsi Aron viime vuonna tämän elämäntyöstä.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Ei mikään makea juttu

Yli puoli miljoonaa suomalaista sairastaa diabetesta. Parannuskeinoa tautiin ei ole, ja juuri siksi tutkimus on elintärkeää. Sen avulla tyypin 1 diabeteskin voi olla voitettavissa, Diabetestutkimussäätiössä uskotaan.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Jakautuuko Suomi?

Koneen Säätiön Jakautuuko Suomi? -rahoitusohjelma (2014–2015) on yksi suurimmista koskaan toteutetuista yrityksistä tarkastella suomalaisen yhteiskunnan eriarvoistumista. Ohjelmassa rahoitettiin yhteensä 3,8 miljoonalla eurolla noin 30 projektia, joissa oli mukana yli sata ihmistieteilijää, toimittajaa ja taiteilijaa.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Kurjistettuja kutsumassa

Kuinka ihmisiä pyritään saamaan erilaisten vastamedioiden kuluttajiksi ja sisällöntuottajiksi? Kertomalla heille tarinoita siitä, kuinka liberaali media ja poliittinen eliitti kurjistaa ”tavallista kansaa”, vastaa Helsingin Sanomain Säätiön rahoittama tutkimus.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Tutkimusrahoitus toimivaksi – eikö se sittenkin onnistuisi?

Apurahasäätiöt tukevat tiedettä sadoilla miljoonilla euroilla vuosittain. Säätiöt haluavat myös käydä avointa keskustelua tiederahoituksesta parhaiden ratkaisujen löytämiseksi.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Vastuullinen sijoittaminen trendaa säätiöissä

Vastuullisesta sijoittamisesta on tullut uusi normaali: noin puolet maailman varallisuudenhoitajien salkuista on vastuullisen sijoittamisen periaatteiden piirissä. Muutos on tapahtunut nopeasti. Vielä muutama vuosi sitten vastuullisuutta omiin salkkuihinsa penänneet yleishyödylliset säätiöt saivat kotimaisilta varainhoitajilta vain vältteleviä vastauksia.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Lääketieteellinen tutkimus yhä enemmän säätiörahoituksen varassa

Lääketieteelliseen tutkimukseen myönnetyn valtion tutkimusrahoituksen ja kotimaisten yritysten rahoituksen laskua on viime vuosina onnistuttu kompensoimaan säätiörahoituksella. Ratkaisu ei kuitenkaan ole kestävä. Eniten tilanteesta kärsii kliininen tutkimus, kertoo lääketiedettä tukevien säätiöiden tuore selvitys.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Riittääkö karvalakki vai saisiko olla fiinimpi hattu?

Tarvitsevatko säätiöt ylirajaista etujen ajamista? Tai: kuvittele säätiö, jonka varat maasi viranomainen voi takavarikoida koska tahansa. Kansalliset rajat ylittävä edunvalvonta alkaa kuulostaa tarpeelliselta.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Osinkojen lähdevero ei sovi yleishyödyllisille yhteisöille

Säätiö on väline yhteisen hyvän tekemiseksi. Yleishyödyllisille yhteisöille on myönnetty tiettyjä verohelpotuksia niiden merkittävän yhteiskunnallisen työn vuoksi. On täysin poliittinen päätös, millaisia sijoittajia osinkojen lähdeverolla alettaisiin verottaa, eli otetaanko yleishyödylliset yhteisöt veron piiriin.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Sivistysvähennys on kulttuurin Robin Hood

Varallisuuden kertyminen herättää tutkimusten mukaan halun auttaa niitä, jotka ovat heikommassa asemassa. Yhä vaurastuvilla suomalaisilla on varaa lahjoittaa, mutta siihen pitää kannustaa.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Verovapaa apuraha 30 000 euroon

Taiteilijat ja tieteilijät luovat parempaa yhteiskuntaa, mutta heidänkin pitää elää. Verovapaan apurahan määrä on jäänyt jälkeen suhteessa elinkustannusten nousuun ja luovan työn arvostukseen.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Lisää pääomia kotimaisille kasvuyrityksille

Yhteiskunnan elinvoimaisuuden näkökulmasta yritysten rahoituksen, oman pääoman ja riskinottokyvyn vahvistaminen on tavoiteltavaa. Erityisen tärkeätä tämä on aloittaville yrityksille, ns. nopean kasvun yrityksille ja sukupolvenvaihdosta tekeville yrityksille. Pääomasijoitustoiminta on nykyään osa ammattimaisesti hoidettua omaisuuden hajauttamista, jota harjoittavat myös vakavaraiset, yleishyödylliset pääomasäätiöt.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Mitä kuuluu, apurahasäätiö?

Varsin hyvää kuuluu – sitä on jälleen mitattu, puntaroitu ja selvitetty. Suomessa on Euroopan paras toimintaympäristö, suomalaiset luottavat edelleen apurahasäätiöihin, ja säätiöillä on myös halua viestiä avoimesti toiminnastaan ja sen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Nälkä muuttui miljooniksi

70-vuotisjuhliaan viettävän Metsämiesten Säätiön syntyhistoria ulottuu talvi- ja jatkosotaan ja niitä seuranneiden vuosien ruokapulaan. Metsätyöntekijöiden ruokahuollon järjestämisestä alkunsa saanut säätiö on jakanut jo yli 42 miljoonaa euroa metsäalan hyväksi.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Akateemikko Sirpa Jalkanen säätiöiden asialla

Akateemikko, immunologian professori, kansainvälisestikin eturivin syöpätutkija Sirpa Jalkanen aloittaa vuoden alussa Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan hallituksessa. Mukanaan hän tuo pitkän kokemuksensa kansallisesta ja kansainvälisestä tutkimusmaailmasta sekä säätiöiden toiminnasta.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Tulorekisteri tulee, apurahojen verotuskäytäntö muuttuu

Mitä apurahasäätiöiden tulee näistä muutoksista tietää? Ainakin kaksi asiaa. Tulorekisteri ei muuta stipendien tai apurahojen ilmoittamisen menettelyä. Ne täytyy edelleen ilmoittaa Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella. Vuodesta 2019 apurahat ja stipendit ovat puolestaan sen verovuoden tuloa, jona ne maksetaan.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Tulossa kovaa tietoa säätiöiden merkityksestä suomalaiselle tieteelle

Säätiöiden tuki tieteelle on yli 2500-kertaistunut sadassa vuodessa, ja tutkimusta on tuettu yli 4,2 miljardilla eurolla. Säätiöt ovat tutkimuksen turva yhteiskunnallisissa taitekohdissa.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Säätiöpäivä Kotkaniemessä

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson säätiöt ovat jo useita kertoja järjestäneet yhteistä tekemistä vuosittain 1.10. vietettävänä säätiöpäivänä.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Vuosisadan rakentajat -kilpailu ratkesi vuosi sitten – mitä tiimeille kuuluu nyt?

Säätiöt antoivat rahoitusta viidelle tiimille vuosi sitten huipentuneessa Vuosisadan rakentajat -haastekilpailuissa. Säätiöiden tuki on auttanut tiimejä viemään toimintansa uudelle tasolle.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Työharjoittelussa Neuvottelukunnassa

Yhdeksäsluokkalainen helsinkiläinen Jami Lahti oli viikon verran Neuvottelukunnan toimistolla TET-harjoittelussa eli työelämään tutustumassa. Harjoittelun tavoitteena on parantaa nuorten käsitystä työelämästä ja erilaisista toimi- ja koulutusaloista.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Tillämpningen av dataskydds- förordningen har inletts

Tillämpningen av den länge anteciperade EU:s allmänna dataskyddsförordning inleddes den 25.5.2018. Det märktes dock långt tidigare, att den nya förordningen skulle innebära vissa specifika utmaningar för stipendieutdelande stiftelser och föreningar.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Mitä säätiöiden pitää tietää tutkimusetiikasta?

”Tieteellinen tutkimus voi olla eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa ja sen tulokset uskottavia vain, jos tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla.”

Lue koko artikkeli >

SARANA

Tutkijoiden muuttoliikkeistä

Tutkijoiden muuttovirrat vievät voimistuvassa määrin Suomesta ulkomaille, erityisesti Yhdysvaltoihin, Ruotsiin, Iso-Britanniaan ja Saksaan. Havainnon esittelivät professori Kai Lindström ja Suomen Akatemian erikoistutkija Timo Kolu artikkelissaan ”Kansainvälistymistä vai aivovientiä?” (Acatiimi 4/2018).

Lue koko artikkeli >

SARANA

Yleishyödyllisyyden yhteismarkkinat

Vaikka tuotteet ja palvelut liikkuvat vapaasti ympäri Eurooppaa, säätiöiden ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen on edelleen vaikea tehdä tehokasta rajat ylittävää yhteistyötä. Eurooppaan on aika rakentaa yleishyödyllisyyden yhteismarkkinat.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Kevätaskareita tietosuojan parissa

Takana ovat säätiöiden lokoisat ajat, jos niitä koskaan olikaan. Siitä pitää huolen kovin dynaamisesti kehittyvä regulaatioympäristö: lähipiirisäännökset, MAR-asetus, LEI-tunnus ja tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR). Viimeisintä eli EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU 2016/679) sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa, ja se koskee myös säätiöitä. Tässä kirjoituksessa kahden säätiön asiamies kertoo omakohtaisesti kokemuksistaan tietosuojan koukeroisessa viidakossa.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Onko pakko brändätä? Tieto vähentää asiantuntijan viestintäahdistusta

Jos et ole sosiaalisessa mediassa, et ole olemassa. Bloggaa kerran viikossa ja twiittaa kolmesti päivässä. Keskustele ja vuorovaikuta. Asiantuntija, sinä olet oman brändisi seppä!

Lue koko artikkeli >

SARANA

Vahvistetaan yhteistä tietämystä tohtorien koulutuksesta ja työelämästä

Tohtoreiden koulutus ja työllistyminen herättävät säännöllisesti keskustelua. Tämä johtuu muun muassa koulutuksen ja tutkimuksen mittavista säästöistä sekä tohtoreiden työttömyyden kasvusta 2010-luvulla – mutta myös väittelyn jälkeisen työelämän monimuotoistumisesta.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Vaikuttavuuden arvioinnin neljä kovaa K:ta

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta on kannustanut säätiöitä arvioimaan toimintansa vaikuttavuutta. Useat säätiöt ovatkin tarttuneet toimeen, asettaneet vaikuttavuutensa puntariin ja ottaneet tulokset huomioon toimintansa kehittämisessä. Koko säätiökentän toimivuuden ja vaikuttavuuden arviointia ei myöskään sovi unohtaa. Tätä varten säätiöyhdistyksille ja muille säätiöiden tukijärjestöille on kehitetty kansainvälinen neljän C:n eli suomalaisittain neljän K:n arviointikehikko.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Pääministerin tervehdys säätiöille ja vuosisadan rakentajille

Vuosisadan rakentajat -haastekilpailun finalistit esittäytyivät syyskuussa 2017 viimeistä kertaa ennen kilpailun ratkaisemista. Yleisön joukossa Tavastia-klubilla oli myös pääministeri Juha Sipilä. Vaikka kilpailun palkintoapurahat on jo jaettu, säätiöiden ja ennakkoluulottoman kokeilemisen merkitystä korostava pääministerin puhe säilyy ajankohtaisena pitkän aikaa eteenpäin. Alle on koottu tärkeimmät katkelmat pääministerin terveisistä.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Pohjoismaat yhteisessä säätiörintamassa

Kotimaisen yhteistyön lisäksi kansainvälinen kanssakäyminen ja yhteishankkeet ovat tärkeitä säätiöille. Maan rajojen ulkopuolelle katsominen avaa uusia näkökulmia ja edistää hyvien suomalaisten käytäntöjen levittämistä muualle. Pohjoismaiset säätiöt ovat ryhtyneet järjestämään vuosittaisia verkostoitumistapaamisia, ja lokakuun lopussa Kööpenhaminaan kokoontui yli 150 säätiöiden edustajaa Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Tanskasta.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Avoin tiede – uhka vai mahdollisuus?

Suomi halutaan nostaa maailman johtavien maiden joukkoon tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa. Ensi vaiheessa opetus- ja kulttuuriministeriö on lähtenyt toteuttamaan tavoitetta julkisen sektorin organisaatioiden kanssa, mutta avoimuuden haaste koskee yhtä lailla säätiöitä sekä muita yksityisiä rahoittajia ja tutkimuslaitoksia.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Koko maailma tieteen, kulttuurin ja ilmaisunvapauden asialla

Suomi on valittu Unescon hallintoneuvostoon kaudelle 2017-2021. Unesco eli Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö työskentelee sitkeästi paremman ja tasa-arvoisemman tulevaisuuden rakentamiseksi.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Kulttuurirahoituksen miinakentillä

Taiteen rahoittajat aiheuttavat itselleen ongelmia tekemällä työnsä hyvin. Miten tämän kierteen voisi rahoittaa kestävällä tavalla? Keskitä tekemisiäsi ja kerro, mitä ja miksi teet.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Kulttuuriperintöä jaossa

Kulttuuriperinnön suojeleminen tänään on huomisen rauhan rakentamista. Monien suomalaisten apurahasäätiöiden perustajat ja lahjoittajat ovatkin halunneet lahjoittaa omaisuuttaan nimenomaan kulttuuriperinnön vaalimiseen.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Vastuu tiedeviestinnästä kuuluu kaikille

Tiedeviestinnästä on tullut itsestään selvä osa tutkijoiden työtä. Välillä tuntuu, että siitä kohistaan nykyään niin paljon ja niin vahvoin sanakääntein, että kyseessä olisi tuoreempikin, vielä juurruttamistaan kaipaava keksintö.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Ihanat, kamalat apurahat ja niiden ihana, kamala myöntäminen

Vaikka säätiöt jakavat Suomessa apurahoja tieteelle, taiteelle ja muihin yleishyödyllisiin tarkoituksiin satoja miljoonia euroja vuodessa, kaikki eivät siitä ilostu.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Uusi, uljaampi vuosisata rakentuu kokeilu kerrallaan säätiöiden haastekilpailussa

Säätiöt ja rahastot halusivat antaa 100-vuotiaan Suomen seuraavan vuosisadan nuorille paremman tulevaisuuden perustamalla haastekilpailun Vuosisadan rakentajat. Haastekilpailun tarkoitus on löytää nuorten elämästä sellaisia ongelmia ja niihin sellaisia ratkaisuja, jotka tekisivät uudella, vaikuttavalla, monistettavalla, yhteistyötä edellyttävällä ja mahdollisimman toteuttamiskelpoisella tavalla Suomea paremmaksi – ja ehkä pala palalta muutakin maailmaa.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Miksi säätiöiden pitäisi miettiä digi- ja verkkorooliaan?

Monet vielä viime viikolla villeiltä tuntuneet digisaarnaajien tulevaisuudenvisiot ovat tänään jo vakiintunutta arkea. Miksi säätiöissä pitäisi olla kiinnostuneita omasta digitaalisuuden asteesta ja verkkoroolista?

Lue koko artikkeli >

SARANA

10 vinkkiä verkkosivujesi parantamiseksi

Jos teet säätiössäsi yhden viestintäteon tänä vuonna, olkoon se verkkoroolisi parantaminen. Aloita helposti: vieraile omilla nettisivuillasi leikkien ulkopuolista. Vaikutuitko? Mitä voisi parantaa?

Lue koko artikkeli >

SARANA

Tieteen rahavirrat kohtaavat

Tutkimusrahoituksen kehittäminen kiinnostaa nyt monia tahoja – tutkijoiden, tieteen ja yhteiskunnan onneksi. Rakentava keskustelu, uutta synnyttävä yhteistyö ja lupaavat kokeilut kannustavat niin rahoittajia kuin rahoituksen kohteita.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Uusi kansallisaarre?! Lupauksia herättävä tutkimustietovaranto

OKM:n ja sidosryhmien yhteistyönä suunnitellaan kansallisen tutkimustietovarannon julkaisemista. Hankkeen tavoite on kerätä tieto tutkijoiden tuloksista yhteen niin, että tiedot olisivat saatavilla yhdestä paikasta eri tarkoituksiin helposti ja avoimesti. Tuloksena syntyy kattava kokonaiskuva siitä, mitä ja miten Suomessa tutkitaan – ja millä rahalla.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Tutkimusrahoituksen sampoa takomassa

Säätiöiden tutkimusrahoitusseminaari synnytti rutkasti uusia ajatuksia tieteen tulevaisuudelle. Aivomyrsky kokosi konkreettisia toimenpide-ehdotuksia niin valtiolle, yliopistoille kuin säätiöille.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Tätä et olisi arvannut: kansa arvostaa säätiöitä isosti

Enemmän kuin kaksi kolmesta antaa apurahasäätiöille hyvän tai erittäin hyvän arvosanan. Uusin säätiöbarometri osoittaa kansan luottavan säätiöiden toimintaan.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Miltä siellä säätiörekisterissä ja -valvonnassa nyt oikeasti tuntuu?

Vuosi sitten säätiölakiuudistuksen käytännön vaikutuksia odotettiin säätiöissä ja viranomaistenkin piirissä pelonsekaisin tuntein. Vaan oliko pelkoon aihetta? Miten on pärjätty, PRH?

Lue koko artikkeli >

SARANA

Uuden säätiölain vaikutukset säätiön tilintarkastukseen

Säätiöiden hallitukset ovat vastuussa uuden säätiölain mukaisista toimintakertomustiedoista. Olkaapa tarkkoina siellä säätiöissä nyt ryhtyessänne laatimaan vuoden 2016 tilinpäätöksiä!

Lue koko artikkeli >

SARANA

Säätiöt, sijoitetaan vastuullisemmin!

Nesslingin Säätiö on sitoutunut sijoittamaan vastuullisemmin ja kestävämmin. Nyt se haastaa muut säätiöt mukaan näyttämään esimerkkiä.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Miten tieteellistä säätiötutkimuksen pitäisi olla?

Säätiöitä tutkivia yksiköitä on Euroopassa useita, mutta silti säätiöistä kaivataan jatkuvasti lisää tietoa. Moniulotteinen säätiötutkimus olisi todella hyödyllistä säätiöiden oman työn kehittämiseksi.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Säätiöiden tiederahoitus Euroopassa mittavaa mutta lisätietoja kaivataan

Kansainvälinen EUFORI-tutkimus kartoitti eurooppalaissäätiöiden tutkimusrahoitusta 2012 lukujen pohjalta: säätiöiltä yli 5 mrd euroa tieteelle vuosittain.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Satavuotinen säätiötuki tieteelle selviää pala palalta

Yksityiset yleishyödylliset säätiöt ovat 1900-luvun alusta alkaen rahoittaneet eri tieteenaloja merkittävällä tavalla. Säätiöiden kokonaisrahoituksesta ja sen vaikutuksesta tieteen ja tiedepolitiikan kehittymiseen ei kuitenkaan ole ollut tutkittua tietoa. Dosentti Allan Tiitan johtama tutkimushanke ratkaisee monimutkaista palapeliä, jonka muodostama kokonaiskuva satavuotisesta säätiörahoituksesta ja sen suhteesta julkiseen tutkimustukeen paljastuu alkuvuodesta 2018.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Aurora-apurahatietokannan päivittäminen päättymässä

Nykyisen tietokannan tiedot ovat nähtävissä verkkosivuilla elokuun loppuun asti.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Kokeiluilla vauhtia – vauhtia kokeiluihin?

Valtioneuvoston suunnitelma kokeiluja tukevasta joukkorahoitusalustasta on säätiöillekin kiinnostava.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Tilintarkastaja säätiössä

Asiantuntijakatsauksemme kertoo uudistuneesta tilintarkastuksesta kaiken, mitä säätiön ja yhdistyksen johdossa olevien tulisi tietää.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Tohtorit ja työ, mitämitämitä?!

Tutkijankoulutettujen tehtävät työelämässä muuttuvat. Aiempaa useammin tohtorit sijoittuvat muihin kuin tutkimustehtäviin. Tutkijanuran poluilla samoilevat nykyisin opettajat, mentorit, asiantuntijat ja johtajat, eivät yksiselitteisesti vain ”tutkijat”. Entistä useampi tutkimustehtävissä työskentelevä toimii työuransa aikana eri sektoreilla, eri maissa tai eri aloilla.

Lue koko artikkeli >

SARANA

”Säätiöiden lahjoittajista kunniakansalaisia”, vaatii Arto Hiltunen

Hyvää lukemista joulupukin konttiin: Hiltusen uusi johtajuuskirja pureutuu säätiöihinkin.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Lähipiiri pieni pyörii?

Sisällysluettelo säätiön lähipiiriohjeen laatimiseksi tarjoillaan ruokahalun herättäjänä 1.12.2015 odotellessa, s'il vous plaît!

Lue koko artikkeli >

SARANA

Souvenirer från den intellektuella godisbutiken

Tuliaisia älyllisestä karkkikaupasta

Lue koko artikkeli >

SARANA

Verosoppaan lisämaustetta lahjoituskohtelusta

Kummasta tulee parempi mieli, lahjan antamisesta vai saamisesta? Suomalaiset ovat hyviä lahjoittamaan yhteiseksi hyväksi, mutta siihen pitää kannustaa. Ei kepillä vaan porkkanalla.

Lue koko artikkeli >

SARANA

6 kohtaa, jotka ainakin kannattaa tarkistaa säätiölain uudistuessa

Lue koko artikkeli >

SARANA

Säätiöt, verotus ja klapikone yhden miehen intohimoina

”Kun alkaa perehtyä säätiökenttään, pinnan alta paljastuu aivan muuta kuin olettaisi.” Kansantaloustieteen professori Matti Virén on tehnyt syväsukelluksen säätiöiden ytimiin viimeisimmässä tutkimushankkeessaan. Hän on parin vuoden aikana kartoittanut yleishyödyllisten yhteisöjen, siis säätiöiden ja yhdistysten, toimintaa ja asemaa Suomessa.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Rahan antamisen vaikeudesta – apuraha-asiantuntija avautuu

Useammankin rikkaan mesenaatin suuhun on sijoitettu sanonta siitä, miten omaisuuden kartuttaminen on helppoa verrattuna siihen, miten vaikeata on valita, kenelle omaisuuttaan lahjoittaa.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Kulturvänner för livet

Kulturvän är en av de nya verksamheter som Folkhälsan startat med hjälp av medel från luciainsamlingen. Luciainsamlingarna, som ordnas i samband med valet av Finlands Lucia, har under åren 2011–2013 samlat in medel för att på olika sätt stöda och hjälpa äldre som är ofrivilligt ensamma. År 2013 inbringade insamlingen nästan 114 000 euro.

Lue koko artikkeli >