SARANA | 20.5.2014

Bättre ansökningar med tydligare instruktioner?

SARANA | 20.5.2014

Christer Kuvaja

En ny rapport om riktlinjer och processer för stiftelsernas stipendiesökningar har avslutats. "Gemensamma metoder kan i hög grad underlätta sökningsprocesser både för stiftelser och för de sökande", säger docent Christer Kuvaja, som skrivit rapporten.

En ny rapport om riktlinjer och processer för stiftelsernas stipendiesökningar har avslutats. "Gemensamma metoder kan i hög grad underlätta sökningsprocesser både för stiftelser och för de sökande", säger docent Christer Kuvaja, som skrivit rapporten. "En utveckling av processerna kan öka stiftelsernas genomslagskraft, klargöra ansökningsprocedurerna för de sökande och samtidigt förbättra förutsättningarna för den finländska vetenskapliga forskningen."

I Finland beviljar många stiftelser, fonder och även föreningar stipendier för vetenskaplig forskning. Stiftelserna och fonderna har egna principer och anvisningar för hur och under vilka villkor stipendier kan sökas och beviljas. Ganska få stiftelser har tillräckligt utförliga anvisningar för hur stipendier söks, utdelas och rapporteras. Detta försvårar såväl forskarnas som stiftelsernas arbete kring stipendieansökningarna. Det skulle således vara till nytta för alla parter om gemensamma anvisningar och principer kunde utformas.

Undertecknad har i olika sammanhang reflekterat över de skillnader som finns mellan olika stiftelser i processen kring utdelningen av forskningsstipendier, såväl som forskare som i min nuvarande befattning som forskningschef vid Svenska litteratursällskapet. Då det blev aktuellt att se över SLS egna anvisningar och principer gjorde jag en jämförelse med anda stiftelser och fonder, och jag ställde mig frågan om inte ett enhetligt system skulle vara att föredra. Efter en diskussion med sakkunniga kom vi överens om att det vore nyttigt att göra upp ett förslag till enhetliga principer och anvisningar. Förslaget är nu klart och omfattar:

• Stipendiesummornas storlek för doktorander, postdokforskare och forskare på docentnivå.
• Anvisningar för hur stipendieansökningarna, forskningsplanen samt merit- och publikationsförteckningen ska uppgöras.
• Anvisningar för utbetalning av stipendier.
• Anvisningar för hur rapporteringen över och uppföljningen av använda stipendie- och projektmedel ska ordnas och genomföras.
• Förbättrad informationsgång mellan stiftelserna om vem som har beviljats stipendium.

Förslaget berör uttryckligen sådana stiftelser och fonder som beviljar forskningsstipendier för vetenskapligt forskningsarbete inom humaniora och samhällsvetenskaper. I förslaget tas inte ställning till alternativa möjligheter till forskningsfinansiering, och inte heller till enhetliga elektroniska ansökningsprogram.

Under arbetets gång har förslaget ventilerats med ett antal sakkunniga. Avsikten är att det diskuteras och kommenteras vidare med representanter för alla stiftelser och fonder inom Delegationen för stiftelser och fonder i den närmaste framtiden. Som på många andra områden skulle även i stiftelsernas stipendieprocesser en tydligare och genomtänkt kommunikation förbättra situationen avsevärt. Enhetliga metoder skulle göra livet lättare både för stiftelser och för stipendiater!

Christer Kuvaja
Forskningschef, docent
Svenska litteratursällskapet i Finland

SARANA

Avoimuus, vilppi ja tiedettä rahoittavat säätiöt

Apurahasäätiöiden avoimuus ja vastuunkanto ovat tutkimusrahoituskokonaisuuden selvä mutta epäselvästi määrittyvä osa.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Historien om SLS som förvaltare av allmännyttigt kapital

Från ett hundratal miljoner euro i donationer till 1,6 miljarder i fonderat kapital med en årlig allmännyttig penninganvändning som överstiger 40 miljoner euro!

Lue koko artikkeli >

SARANA

Säätiö siellä missä ihmisetkin

”Miksi mikään ei uudistu?” -kysymys johdatti Kansan Sivistysrahaston keksimään ainutlaatuisen kilpailun ja vastaamaan itse haasteeseen 60-vuotispäivänsä kunniaksi.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Sipilän hallitusohjelmassa säätiöitä kiinnostavia ulostuloja verotuksessa

Keskiviikkona 27.5. julkistetussa hallitusohjelmassa liitteineen on mainittu säätiöitä kiinnostavia verotuskysymyksiä. Ohjelmassa ehdotetaan yksityishenkilöiden korkeakouluille tekemille lahjoituksille verovähennysoikeutta. Säätiöiden ja yhdistysten verokohtelu listataan tarkastelukohteeksi.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Uusi tutkimus muuttaa käsitystä Suomen tieteen historiasta

Säätiöiden myöntämän tutkimusrahoituksen merkitys on ollut huomattavasti suurempi kuin aiemmin on ymmärretty. 1960-luvun vaihteessa säätiöt tukivat maamme tiede-elämää vuosittain rahasummalla, joka oli suurempi kuin Suomen korkeakoulujen kaikkien professorien yhteenlaskettu palkkasumma. Muutama tieteenala sai jopa alkunsa säätiöiden rahoituspäätöksistä

Lue koko artikkeli >

SARANA

3 ajatusta paremmaksi (säätiö)maailmaksi

Lue koko artikkeli >

SARANA

Miten säätiölakiuudistus minuun vaikuttaa?!?

Moni säätiöläinen pohtii, miten tuleva lakiuudistus vaikuttaa käytännön työhön säätiössä. Pitäisikö olla huolissaan, pitäisikö saada koulutusta, pitäisikö olla yhteydessä lakimieheen vai uskaltaisiko olla ihan niin kuin ennenkin?

Lue koko artikkeli >

SARANA

Bättre ansökningar med tydligare instruktioner?

En ny rapport om riktlinjer och processer för stiftelsernas stipendiesökningar har avslutats. "Gemensamma metoder kan i hög grad underlätta sökningsprocesser både för stiftelser och för de sökande", säger docent Christer Kuvaja, som skrivit rapporten.

Lue koko artikkeli >

SARANA

Kaikkeen sitä on rahaa annettu – Suomen Kulttuurirahasto 75 vuotta

Suomen – ja maailman – suurimpiin säätiöihin kuuluva Suomen Kulttuurirahasto viettää 75-vuotisjuhlavuottaan.

Lue koko artikkeli >