Member sign

Apurahan hakijalle

Säätiöt ja rahastot myöntävät apurahoja sääntöjensä määräämään tarkoitukseen hakemuksesta. Säätiöllä voi olla useita eri tukialoja, jotka voivat myös vaihdella vuosittain.

Useimmilla säätiöillä on oma hakulomake tai tietyt ehdot hakemusten muotoiluja varten. Verkossa tehtävää sähköistä apurahahakua käytetään yhä enenevissä määrin. On ensiarvoisen tärkeää tarkistaa suoraan kultakin apurahoja myöntävältä taholta hakuajat ja mahdolliset erityisehdot ennen oman hakemuksen lähettämistä.

HAKEMISESTA

Hyvä hakemus vastaa apurahan myöntäjätahon ilmoittamaa tarkoitusta ja sisältää kaiken sen, mitä hakuilmoituksessa on kysytty. Opinnäytetöiden rahoitushakemusta varten voi pyytää apua ja suosituksia ohjaavalta opettajalta, lisäksi monet oppilaitokset järjestävät myös erityisiä kursseja hakemusten ja CV:n laatimista varten.

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnalla ei ole mahdollisuutta avustaa apurahanhakijoita hakemusten laatimisessa.

Verotus

Ohjeet vuosille 2018 ja 2019

Tuloverolain (1535/92, 82§) mukaan opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten saadut stipendit tai muut apurahat taikka tieteellisen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi saadut palkinnot ovat tietyin edellytyksin veronalaista tuloa.

Veronalaisuus riippuu toisaalta stipendin, apurahan tai palkinnon myöntäjästä ja toisaalta maksetusta määrästä seuraavasti:

1. Valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön taikka Pohjoismaiden neuvoston antamat stipendit, opintoapurahat ja muut apurahat sekä palkinnot ovat verovapaita.

2. Säätiöltä tai rahastolta, sekä esim. rekisteröidyltä yhdistykseltä tai osakeyhtiöltä saadut stipendit, opintoapurahat ja muut apurahat sekä palkinnot ovat veronalaista tuloa siltä osin kuin verovelvollisen verovuonna saamien kaikkien - myös 1-kohdassa mainittujen yhteisöjen antamien - stipendien, muiden apurahojen, opintorahojen ja palkintojen yhteenlaskettu määrä tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneiden menojen vähentämisen jälkeen ylittää valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän, joka vuonna 2018 on 20 461,72 euroa ja vuonna 2019 20 728,49 euroa.

Apurahansaajan on noudatettava verotusta koskevia säädöksiä, joista tarkempia tietoja saa verottajalta. Apuraha on ilmoitettava verotuksessa, jos sen suuruus ylittää yllämainitun veronalaisen rajan. Veronalainen apuraha on ilmoitettava sen vuoden tulona, jolloin se on ollut nostettavissa. Mikäli apurahan saaja haluaa verovapaan määrän ylittävältä osalta verotuksessa vähennettäväksi tulon hankkimisesta aiheutuvia menoja (esim. matkoja, kirjallisuutta, työhuonekuluja tai laitehankintoja), hän toimittaa niistä veroviranomaisille tarvittavan selvityksen. Apurahan saaja on myös vastuussa normaaleista työnantajavelvoitteista, jos hän käyttää apurahaa aputyövoiman palkkaamiseen.

Verohallituksen päätöksen (1052/2003) mukaan apurahojen maksajan on ilmoitettava luonnollisille henkilöille maksamansa stipendit ja apurahat verohallinnolle. Apurahat on ilmoitettava, jos samalle henkilölle maksettu suoritus on vähintään 1.000 euroa vuodessa.

Ilmoituksessa on mainittava mm. stipendinsaajan nimi, henkilötunnus, osoite, apurahan käyttötarkoitus sekä maksettu määrä. Stipendiaatti ilmoittaa maksajalle henkilötunnuksensa viimeistään sopiessaan stipendin maksutavasta. Stipendinsaajan velvollisuus on huolehtia omalta osaltaan siitä, että veroviranomaiset saavat selvityksen stipendin käyttämisestä siltä osin kuin se ei ole henkilökohtaista apurahaa, vaan on käytetty aputyövoiman palkkaamiseen, laitteisiin tms.

On huomattava, että verotusta koskevat säädökset voivat muuttua ja niiden tulkinta jossain määrin vaihdella. Säätiöpalvelu ei siten voi ottaa vastuuta näiden tietojen oikeellisuudesta eikä antaa lähempiä neuvoja verotuksesta. Vähänkin epäselvissä tapauksissa apurahan saajan on syytä pyytää ohjeita suoraan verottajalta (www.vero.fi).

Ohessa linkki Acatiimi –lehden veroliitteeseen , jossa lisätietoja ja esimerkkejä erityisesti tieteenharjoittajan verotuksesta.

Taiteilijoille on oma vero-opas Suomen Taiteilijaseuran sivuilla.

Palkinnot - verotus

Tuloverolain (TVL 82 §) mukaan muulta kuin valtiolta, kunnalta tai muulta julkisyhteisöltä taikka Pohjoismaiden neuvostolta saatu palkinto on saajalleen veronalaista tuloa siltä osin, kuin sen sekä muiden apurahojen, stipendien ja palkintojen yhteenlaskettu määrä tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneiden menojen vähentämisen jälkeen ylittää valtion taiteilija-apurahan määrän (Vuonna 2018: 20 461,72 €/v, vuonna 2019: 20 728,49.)

Valtionvarainministeriö voi hakemuksesta päättää, että tieteellisen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustuksena saatu palkinto on saajalleen koko määrältään verosta vapaata tuloa. Hakemuksen tekee palkinnon myöntäjäyhteisö. Hakemus on vapaamuotoinen ja sen tulee sisältää perustelut verovapauden tueksi.

APUTYÖVOIMAN VEROT JA MAKSUT

Jos apurahansaaja palkkaa työsuhteeseen aputyövoimaa on huomattava, että työnantaja, siis apurahansaaja, vastaa sosiaaliturvamaksusta, eläke-, tapaturma- ja työttömyysvakuutuksen järjestämisestä, työntekijän vuosilomaetuuksien järjestämisestä sekä palkan ja lomaltapaluurahan maksamisesta ja verojen pidättämisestä.

Jos apurahansaaja käyttää työn suorittajana itsenäistä yrittäjää (esim. kielenkääntäjä, yksityinen laboratorio), ei ole kysymys työsuhteessa olevasta aputyövoimasta. Yrittäjälle suoritetaan korvaus saaduista työsuorituksista, ja yrittäjä vastaa työntekijöidensä sosiaaliturvasta ja muista työsuhteeseen liittyvistä työnantajan velvoitteista.

Lisätietoja
Tarkemmat ohjeet www.vero.fi ja www.tyoelake.fi . Pientyönantajan hyödyllinen apusivusto on osoitteessa www.palkka.fi.

Työeläkemaksuista saa lisätietoja Eläketurvakeskuksesta sekä eri eläkevakuutusyhtiöistä. Tapaturmavakuutuksesta, palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta sekä työnantajan työttömyysvakuutusmaksusta saa tietoja tapaturmavakuutusasioista hoitavilta vahinkovakuutusyhtiöiltä.

On huomattava, että verotusta ja sosiaaliturvaa koskevat säädökset voivat muuttua ja niiden tulkinta jossain määrin vaihdella. Säätiöpalvelu ei siten voi ottaa vastuuta näiden tietojen oikeellisuudesta eikä antaa lähempiä neuvoja verotuksesta. Vähänkin epäselvissä tapauksissa apurahansaajan on syytä pyytää ohjeita suoraan verottajalta tai vakuutusyhtiöstään.

APURAHANSAAJAN SOSIAALI- JA ELÄKETURVA

MYEL-vakuutus koskee apurahansaajia, joille on myönnetty Suomesta taiteelliseen tai tieteelliseen toimintaan tarkoitettu apuraha.

Lain mukaan vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia niitä Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvia apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomesta myönnetyn työskentelyapurahan. Apurahan tulee olla tarkoitettu vähintään neljän kuukauden taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn Suomessa ja määrältään sen on oltava vähintään 1 276,04 euroa, mikä vastaa vuosiansiona 3 828,13 euroa (vuoden 2018 tasossa). Tietyin edellytyksin vakuuttamisen piiriin kuuluvat myös ulkomailla tapahtuva apurahatyöskentely ja ulkomaalaisen Suomessa tekemä apurahatyö.

Velvollisuus vakuutuksen ottamiseen on vakuutettavalla itsellään, eli apurahan saaneen on oltava itse yhteydessä Melaan vakuutuksen ottamiseksi. Apurahan myöntäjällä on vain tietojenantovelvollisuus.

Vakuutusvelvollisuus koskee niin henkilökohtaisen apurahan saaneita kuin työryhmässä apurahalla työskenteleviäkin.

Alle 18-vuotias, yli 68-vuotias tai vanhuuseläkkeellä oleva henkilö ei voi ottaa vakuutusta. Vakuutusvelvollisuus ei koske perustutkinto-opiskeluun tarkoitettuja apurahoja eikä pelkästään kulujen kattamiseen tarkoitettuja apurahoja kuten matka-apurahoja.

Apurahansaajalle tulee maksettavaksi lakisääteisiä vakuutusmaksuja 11-14 prosenttia apurahan määrästä. Vakuutusmaksut voi kuitenkin suurilta osin vähentää verotuksessa.

Myel-vakuutusmaksua maksaneiden apurahansaajien tulee huomioida, että he joutuvat maksamaan sairaanhoitomaksua ja päivärahamaksua verotuksen yhteydessä vaikka apurahasta ei veroa maksettaisikaan.

Lisätietoja saa Melan kotisivuilta.

On huomattava, että eläkevakuuttamista ja sosiaaliturvaa koskevat säädökset voivat muuttua ja niiden tulkinta jossain määrin vaihdella. Säätiöpalvelu ei siten voi ottaa vastuuta näiden tietojen oikeellisuudesta. Vähänkin epäselvissä tapauksissa apurahansaajan on syytä pyytää ohjeita suoraan Melasta.

Apurahojen myöntäjille löytyy Melan ohjeiden lisäksi Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan laatimat suositukset kohdasta Julkaisut