Lausunnot ja kannanotot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi säätiön valvontamaksusta (TEM/253/03.01.01/2013) 15.8.2013

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry. pitää esitystä säätiöiden erillisestä valvontamaksusta epäonnistuneena: esitys ei ole ajankohtainen parhaillaan valmisteilla olevan säätiölakiuudistuksen vuoksi eikä esitystä ole valmisteltu riittävän avoimesti ja sidosryhmiä kuullen.


Lausunto säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnöstä 15.7.2013

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n lausunto on pyritty kirjoittamaan mahdollisimman analyyttisesti ja selkeästi. Lausunnosta on helppo hahmottaa ne lakiesityksen kohdat, jotka Neuvottelukunnan mielestä kipeimmin kaipaavat huomiota jatkovalmistelussa.


Muistio hallitusohjelman 2011 vaikutuksista apurahasäätiöihin

Säätiöpalvelu on kerännyt oheiseen muistioon hallitusohjelmasta sellaisia kohtia, jotka vaikuttavat apurahasäätiöihin ja mahdollisesti muihinkin yleishyödyllisiin yhteisöihin.


Lausunto Säätiölainsäädännön kehittäminen -arviomuistioon

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry. on pyynnöstä antanut 17.9.2010 Oikeusministeriölle lausunnon arviomuistiosta Säätiölainsäädännön kehittäminen (52/2010) . Neuvottelukunta katsoo, että säätiölakiuudistuksen lähtökohtana tulee olla säätiökentän toimintaedellytysten ja tehokkuuden parantaminen. Uudistamisessa on otettava huomioon säätiöiden yksityisoikeudellinen luonne, niiden asema kansalaisyhteiskunnan merkittävinä toimijoina sekä se, että säätiöt poikkeavat oikeudelliselta rakenteeltaan yhtiöistä ja yhdistyksistä. Verottajalla ja julkisilla rahoittajilla on omat valvontamekanisminsa, jotka tulee ottaa huomioon lainuudistusta valmisteltaessa, jotta ylisäätelyä ei esiinny. Uusi säätiölaki ei saa johtaa merkittäviin sääntömuutoksiin olemassa olevissa säätiöissä eikä vaikeuttaa nyt toimivien säätiöiden asemaa. Lainvalmistelu tulee tehdä yhteistyössä säätiökentän kanssa. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry. pitää tärkeänä, että se olisi edustettuna valmistelutyössä.